Podmínky užívání služby denikditete.cz

 1. Provozovatel serveru denikditete.cz (dále jen Server) s URL adresou http://denikditete.cz je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Provozovatel). Provozovatel poskytuje služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.

 2. Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci služeb Serveru. Uživatel svůj souhlas s Podmínkami vyjádří prostým využitím Služby. Tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel bude využívání Služby od daného okamžiku považovat za souhlas uživatele s Podmínkami.

 3. Uživatel získává povolení k přístupu a užívání Služby za následujících výslovných podmínek a tímto souhlasí s tím, že nedodržení těchto Podmínek jeho osobou bude zakládat jejich porušení ze strany uživatele:
  1. Uživatel souhlasí s tím, že nebude (ani se nebudete snažit) obcházet, vyřazovat z provozu ani jinak zasahovat do jakýchkoliv bezpečnostních prvků Služby či prvků, které znemožňují nebo omezují použití či kopírování jakéhokoliv Obsahu nebo nuceně omezují používání Služby nebo obsahu dostupného prostřednictvím Služby;
  2. Uživatel souhlasí s tím, že nebude shromažďovat nebo těžit z jakýchkoliv osobních údajů jakéhokoliv uživatele Webových stránek či Služby.
  3. Obsah uživatel nesmí kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat pro jakékoliv jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 4. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat či pozastavit.

 5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci těchto průběžných inovací může Provozovatel přerušit (trvale nebo dočasně) poskytování Služby (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služby), a to na základě svého výhradního uvážení a bez předchozího oznámení. Službu uživatel může kdykoliv přestat využívat. Není třeba, aby o této skutečnosti uživatel informoval Provozovatele.

 6. Uživatel souhlasí s tím, že nese výhradní odpovědnost (a že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči jemu ani jakékoliv třetí straně) za jakékoliv porušení jeho závazků plynoucích z těchto Podmínek a za následky jakéhokoliv takového porušení (včetně jakékoliv ztráty či škody vzniklé Provozovateli).

 7. Provozovatel je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Je oprávněn tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

 8. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

 9. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 11. Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, jimiž uživatel dostává požadované informace. Provozovatel je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat na email [email protected].