7. zub a 8. zub

7. zub byla dvojka vlevo dole :) a hned se vyklubala i dvojka vpravo dole :)